Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik Bouw & Infra Park WiFi-gastnetwerk

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-gastnetwerk, genaamd: “Bouw & Infra Park gast”.

2. Definities

Gebruik:
Bouw & Infra Park stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:
Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van Bouw & Infra Park.

WiFi-gastnetwerk Bouw & Infra Park:
Draadloos netwerk via een versleutelde radiofrequentie (WPA2). Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet. Op het Bouw & Infra Park terrein geldt dit voor gebouw 20, 60, 150 en 140.

3. Algemene voorwaarden
Bouw & Infra Park biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
Het gebruik van het WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
Bouw & Infra Park kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Bouw & Infra Park houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Bouw & Infra Park in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Bouw & Infra Park een andere reden bestaat.
Bouw & Infra Park is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit (illegale) activiteiten van de gebruiker.

Bouw & Infra Park behoudt zichzelf het recht op monitoring van verkeer op het gasten netwerk, indien dit nodig is om eventuele functionele problematiek op te sporen.

4. Gedragscode
De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. Het downloaden van illegale software is tevens strikt verboden.

Bouw & Infra Park neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart Bouw & Infra Park nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Bouw & Infra Park is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Bouw & Infra Park niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Bouw & Infra Park of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Bouw & Infra Park voortvloeiende schade.

Bouw & Infra Park behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Bouw & Infra Park WiFi voor gasten, dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van Bouw & Infra Park samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.